Fundacja Psychoedukacji i Terapii
DESIDERIO

Witamy na stronie Fundacji DESIDERIO

Fundacja „DESIDERIO” została zarejestrowana w lipcu 2011 roku. Jej pomysłodawcą i założycielem jest Jadwiga Włodarczyk. Do tworzenia i pracy nad rozwojem Fundacji zaprosiła osoby reprezentujące duże doświadczenie, wysoki poziom wiedzy oraz kompetencji.

W skład Zarządu wchodzą :

 1. Jadwiga Włodarczyk - Prezes
 2. Agnieszka Puka - Wiceprezes
 3. Joanna Bykowska - Członek Zarządu
 4. Robert Włodarczyk - Członek Zarządu/Sekretarz

Rada Fundacji :

 1. Monika, Marta Bodecka
 2. Jan Kurkiewicz
 3. Teresa Tatarzycka

Cele Fundacji DESIDERIO

Celami Fundacji
 • Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, dorosłym dzieciom alkoholików oraz osobom doświadczającym przemocy
 • Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych przemocą rodzin, jak również osób uzależnionych i ich rodzin
 • Mediacje rodzinne
 • Profilaktyka i edukację uzależnień wśród młodzieży
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej
Fundacja realizuje swoje cele poprzez
 • Prowadzenie terapii w rodzinach dotkniętych alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami i zagrożonych alkoholizmem narkomanią i innymi patologiami
 • Prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród młodzieży i dzieci z rodzin patologicznych zagrożonych alkoholizmem, narkomanią (i innymi zagrożeniami)
 • Pomoc psychologiczną i terapeutyczną
 • Edukację - realizacje programów aktywizujących i profilaktycznych, konferencje, prelekcje dla młodzieży, rodziców i pedagogów oraz innych grup zainteresowanych
 • Organizowanie turnusów terapeutycznych oraz integracyjnych
 • Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji nie wykluczając międzynarodowych
© 2011-2015 Fundacja Psychoedukacji i Terapii
''DESIDERIO''