Fundacja Psychoedukacji i Terapii
DESIDERIO

Statut Fundacji Psychoedukacji i Terapii ''DESIDERIO''


Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Psychoedukacji i Terapii ''DESIDERIO'' zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  Jadwigę Włodarczyk zwaną dalej fundatorem aktem notarialnym repetytorium A nr 3801/2011 sporządzonym przed notariuszem Piotrem Podleś w kancelarii notarialnej w Warszawie ul. Mickiewicza nr 22 w dniu. 23.05.2011 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego z dnia 06.04.1984 r. [Dz .U. z 1991 r NR 46, POZ. 203] oraz Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie [Dz .U. NR 96, POZ. 873 z póżn. zm.] oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:
 1. Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym , dorosłym dzieciom alkoholików oraz osobom doświadczającym przemocy
 2. Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych przemocą rodzin, jak również osób uzależnionych i ich rodzin
 3. Mediacje rodzinne
 4. Profilaktyka i edukację uzależnień wśród młodzieży
 5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną :
 1. Prowadzenie terapii w rodzinach dotkniętych alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami i zagrożonych alkoholizmem narkomanią i innymi patologiami
 2. Prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród młodzieży i dzieci z rodzin patologicznych zagrożonych alkoholizmem, narkomanią (i innymi zagrożeniami)
 3. Pomoc psychologiczną i terapeutyczną
 4. Edukację - realizacje programów aktywizujących i profilaktycznych, konferencje, prelekcje dla młodzieży, rodziców i pedagogów oraz innych grup zainteresowanych
 5. Organizowanie turnusów terapeutycznych oraz integracyjnych
 6. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą
 7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji nie wykluczając międzynarodowych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną :
 1. Prowadzenie terapii w rodzinach dotkniętych alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami i zagrożonych alkoholizmem narkomanią i innymi patologiami
 2. Prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród młodzieży i dzieci z rodzin patologicznych zagrożonych alkoholizmem, narkomanią (i innymi zagrożeniami)
 3. Pomoc psychologiczną i terapeutyczną
 4. Edukację - realizacje programów aktywizujących i profilaktycznych, konferencje, prelekcje dla młodzieży, rodziców i pedagogów oraz innych grup zainteresowanych
 5. Organizowanie turnusów terapeutycznych oraz integracyjnych
 6. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą
 7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji nie wykluczając międzynarodowych.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.


Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie ………… (………………) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.


Władze Fundacji

§ 12

 1. Władzami Fundacji są:
  a) Zarząd Fundacji,
  b) Rada Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.


Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd składa się z 4 członków, w tym Prezesa, V-ce Prezesa oraz Członków Zarządu Fundacji. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni Fundator lub na czas ustanowionego pisemnie przez Fundatora upoważnienia inny członek Zarządu wskazany przez Fundatora w ww. upoważnieniu.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator - Prezes Zarządu Fundacji, na czas określony - 2 lat.
 3. Członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji.
 4. W przypadku śmierci Fundatora:
  a) Zarząd Fundacji podczas posiedzenia nadzwyczajnego wybiera ze swoich członków Prezesa Fundacji na czas kadencji 2 lat.
 5. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
  a) złożenia rezygnacji,
  b) śmierci,
  c) odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 6 poniżej.
 6. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
  a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
  c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
  d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b) uchwalanie regulaminów,
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd raz w roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.


Rada Fundacji

§ 15

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków. Powołanie Rady Fundacji następuje na czas oznaczony 2 lat.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator, następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada, jeżeli Fundator nie zgłasza sprzeciwu co do osoby kandydat
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 16

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 17

Do zadań Rady należy w szczególności:
 1. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.


Sposób Reprezentacji

§ 19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 25.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.


Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.


Połączenie z inną fundacją

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


Likwidacja Fundacji

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji. w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 3. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Zarząd Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach zawartych w niniejszym Statucie.

© 2011-2015 Fundacja Psychoedukacji i Terapii
''DESIDERIO''